Haluatko osallistua lääketutkimukseen?

CRST Oy toteuttaa kliinisiä tutkimuksia uusilla ja markkinoilla olevilla lääkkeillä, elintarvikkeilla ja lääkinnällisillä laitteilla. CRST on perustettu vuonna 1995. Se toimii PharmaCity-rakennuksessa, lähellä Kupittaan juna-asemaa ja Turun yliopistollista keskussairaalaa (TYKS). Käyntiosoite: CRST, Pharmacity, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3. kerros, 20520 Turku, puhelinnumero 02 420 64716 (arkisin klo 10-16).

Yhteystietojen rekisteröiminen

CRST:ssä tehdään vuosittain noin 15-20 kliinistä tutkimusta, joihin tarvitaan osallistujiksi vapaaehtoisia terveitä tutkittavia tai tiettyä sairautta sairastavia potilaita. CRST:ssä työskentelee tutkijalääkäreitä, tutkimushoitajia, psykologi ja muita tutkimusten toteuttamisessa tarvittavia ammattilaisia.


Potilastutkimukset

Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa. Osallistujiksi haetaan 50-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievässä vaiheessa oleva Alzheimerin tauti. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden todennäköisyyttä arvioidaan muistitestien ja aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on uusi lihakseen pistoksena annosteltava valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on sveitsiläinen lääkeyritys AC Immune.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  olette 50-85–vuotias
  Teillä on lievä Alzheimerin tauti, mutta ei muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 2 vuotta. Tutkimuksen 1,5 vuotta kestävän lääkitysjakson aikana tutkimusvalmistetta annostellaan 8 kertaa. Yksi kolmesta osallistujasta saa tutkimuksessa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta).

Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuslääke ei korvaa muuta Alzheimerin taudin lääkitystä, vaan se jatkuu normaalisti.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisää tietoa ottamalla yhteyttä arkisin (klo 12-15) tutkimushoitaja Tarja Laitinen, puh. (02) 420 64708 tai sähköpostitse tarja.laitinen@crst.fi.
Haemme 25-55 –vuotiaita selkäkivusta kärsiviä naisia ja miehiä osallistujiksi selkäytimen PET-kuvantamista (positroniemissiotomografiaa) soveltavaan kliiniseen tutkimukseen. Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, jonka toteuttavat Turussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eri yksiköt, Turun yliopisto ja tutkimuspalveluyritys CRST Oy.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uuden merkkiaineen käyttökelpoisuutta selkäytimessä mahdollisesti esiintyvän tulehduksen kuvantamisessa selkäkipupotilailla.

Tutkimukseen kuuluu alkutarkastus ja kaksi PET-kuvauskäyntiä kahden kuukauden välein (toinen PET-kuvaus on valinnainen). Lisäksi ennen molempia PET-kuvauksia tehdään selkärangan magneettikuvaus, tarkat neurofysiologiset tutkimukset (mm. hermoratatutkimus) ja psykiatrinen haastattelu sekä kipua koskevia kyselyjä. Tutkittavia pyydetään myös pitämään kipu- ja unipäiväkirjaa tutkimuksen aikana. Tutkimukseen kuuluu lisäksi viisi puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa, joista viimeinen on noin vuoden kuluttua selkäoireiden alkamisesta.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  olette kärsinyt selkäkivusta noin 1-3 viikkoa
  teillä ei ole muita todettuja vakavia sairauksia
  olette normaalipainoinen tai lievästi ylipainoinen (55-120 kg, painoindeksi 18-32 kg/m2)
  teillä ei ole taustalla pitkään jatkunutta selkäkipua tai jäänyt neurologisia oireita aiemmasta selkäkipujaksosta eikä selkäänne ole leikattu
  ette ole säteilyvalvonnan piirissä työnne puolesta tai osallistunut aikaisemmin PET-tutkimukseen

Tutkimuksessa on myös muita osallistumisperusteita, jotka käydään läpi puhelimitse ja alkutarkastuskäynnillä. Tutkimuksesta vastaa professori Satu Jääskeläinen (Tyks-Sapa-liikelaitos ja Turun yliopisto, Kliininen neurofysiologia). Tutkimuskäynneistä aiheutuvat matkakulut korvataan.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, siirtykää esitietokyselyyn.
Täältä löydätte lisätietoa tutkimuksesta ja sen kulusta.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä arkisin klo 12-15 CRST:n tutkimushoitajaan: Tarja Laitinen, puh (02) 420 64708 tai 040-742 4626, sähköposti: tarja.laitinen@crst.fi.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen turvallisuutta ja vaikutuksia. Osallistujiksi haetaan 50-74-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden varmistamiseksi tehdään muistitestejä ja otetaan selkäydinnestenäyte. Tutkittava lääkevalmiste on uudentyyppinen lääke, joka annostellaan selkäydinkanavaan, jotta lääkeaine pääsisi vaikutuspaikkaansa, aivoihin. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa tätä lääkeainetta annetaan ihmisille. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Ionis Pharmaceuticals, Inc.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  Teillä on todettu lievä Alzheimerin tauti
  olette 50-74–vuotias
  ette sairasta muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin yhdeksän kuukautta ja siihen kuuluu yhteensä noin 18 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen lääkeannostelujakson aikana, joka kestää 3 kuukautta, tutkimusvalmistetta annostellaan neljä kertaa, noin kuukauden välein. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden Alzheimer-lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita, peruselintoimintojen mittaamista ja sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  aivojen ja selkärangan magneettikuvauksia
  selkäydinnestenäytteiden otto
  neljä käyntiä, jolloin tutkimusvalmiste annostellaan selkäydinkanavaan
 ja
  osalle tutkittavista aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET) kahdesti


Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Juha Rinne. Tutkimuskäyntien matka- ja ateriakulut korvataan. Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä tutkimushoitajaan arkisin klo 12-15, puhelinnumero (02) 420 64712, sähköpostiosoite: anne.lithonius@crst.fi.
Etsimme osallistujia keliakian hoitoon tarkoitetun uuden lääkkeen tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään, ehkäiseekö tutkimuslääke gluteenin aiheuttamia ohutsuolen limakalvon vaurioita.

Tutkimus kestää yhteensä noin 4,5 kk sisältäen 6 käyntiä tutkimusvastaanotolla. Tutkimuksen alussa ja lopussa tehdään mahantähystystutkimus (gastroskopia) jossa otetaan ohutsuolen limakalvolta näytepaloja. Tutkimusvalmiste on suun kautta aamuisin otettava kapseli. Sen lisäksi tutkimukseen osallistujat saavat altistuksena 3 g gluteenia päivässä 6 viikon ajan.

Tutkimukseen osallistuvat arvotaan neljään ryhmään: osa (noin 3/4 tutkittavista) saa tutkimuslääkevalmistetta eri annoksilla ja osa (noin 1/4 tutkittavista) tehotonta lumevalmistetta. Kaikki osallistujat noudattavat aiempaa gluteenitonta ruokavaliotaan.

Tutkimuksen valintaperusteita ovat:

  18 – 64 vuoden ikä
  tiukan gluteenittoman ruokavalion noudattaminen yli vuoden ajan
  osallistuja ei saa olla raskaana tai imettää
  ei muuta vakavaa sairautta
  kiellettyjä lääkkeitä ovat mm. immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet


Tutkimuskäyntien matkakulut ja mahdollinen ansionmenetys korvataan. Tutkimukseen osallistumisesta maksetaan korvaus. Tutkimus suoritetaan Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Turussa tutkimuskeskus on CRST-Turku Oy, Itäinen Pitkäkatu 4, 3 krs, jossa päätutkijana toimii Mika Scheinin. Tutkimuksesta vastaava lääkäri Suomessa on professori Markku Mäki.

Mikäli tutkimus kiinnostaa Teitä, lähettäkää yhteystietonne sähköpostitse osoitteeseen C625@crst.fi ja Teihin otetaan yhteyttä. Tiedustelut arkisin klo 12-15: tutkimushoitaja Terttu Vanamo, puh. (02) 4206 4709 tai 040-510 6241.
Haemme osallistujia tutkimukseen, joka selvittää koivun siitepölyn merkitystä allergisten oireiden aiheuttajana. Allergian aiheuttajia selvitetään verinäytteestä tehtävillä IgE-mittauksilla.

Saatatte soveltua osallistujaksi tähän tutkimukseen, jos olette 18-65 -vuotias, Teillä esiintyy keväisin tai alkukesästä koivun siitepölyn aiheuttamaksi epäiltyjä oireita (allergista nuhaa ja/tai silmän sidekalvon tulehdusta) ja olette muutoin kutakuinkin terve.

Tietyt sairaudet ja lääkitykset (mm. allergian siedätyshoito viimeisten 5 vuoden aikana) estävät osallistumisen tutkimukseen. Tutkimukseen kuuluu kaksi käyntiä tutkimuskeskuksessa. Osallistuja saa käyttöönsä kaikki häntä koskevat tutkimustulokset ja allergisten oireiden mahdollisia aiheuttajia koskevat tulokset selitetään hänelle.

Tutkimuksen toteuttaa tutkimuspalveluyritys Clinical Research Services Turku – CRST Oy. Tutkimuksen rahoittaa Desentum Oy, joka kehittää uutta lääkehoitoa allergisten sairauksien hoitamiseksi. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää apuna tulevan lääketutkimuksen suunnittelussa. Jos osallistuminen tutkimukseen mahdollisesti kiinnostaa Teitä, pyydämme ottamaan yhteyttä CRST Oy:n tutkimushoitajiin, yhteystiedot alla.

Sähköposti allergia@crst.fi, puhelin (arkisin klo 12-15) (02) 420 64716 tai 040-523 4887. Tutkimuksesta vastaava henkilö: prof. emeritus Mika Scheinin.   
     
  
  


Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät CRST:n järjestämiin kliinisiin tutkimuksiin löydät täältä.

Yleistä tietoa lääketutkimuksiin osallistumisesta löydät täältä
ja muistilääketutkimuksiin osallistumisesta täältä.

Monta hyvää syytä osallistua muistilääketutkimukseen (TS Senioriliite 8.11.2016). Lue artikkeli täältä.
Kokemuksia lääketutkimukseen osallistumisesta:  Lue esite täältä.